Windup
< Back to Design Home
jboss.org
Logo Finals
Enhancement description Files JIRA #
Archive .zip DESIGN-385
Windup logo .ai | .svg DESIGN-385
Windup logo 600px .gif | .png DESIGN-385
Windup logo 450px .gif | .png DESIGN-385
Windup logo 200px .gif | .png DESIGN-385
Windup logo 100px .gif | .png DESIGN-385
Windup logomark (image only) .ai | .svg DESIGN-385
Windup logomark 256px .gif | .png DESIGN-385
Windup logomark 128px .gif | .png DESIGN-385
Windup logomark 64px .gif | .png DESIGN-385
Windup logomark 32px .gif | .png DESIGN-385
Windup logomark 16px .gif | .png DESIGN-385
Windup logotype (type only) .ai | .svg DESIGN-385
Windup logotype 600px .gif | .png DESIGN-385
Windup logotype 450px .gif | .png DESIGN-385
Windup logotype 200px .gif | .png DESIGN-385
Windup logotype 100px .gif | .png DESIGN-385
Windup icon .ai | .svg DESIGN-385
Windup icon 256px .png DESIGN-385
Windup icon 128px .png DESIGN-385
Windup icon 64px .png DESIGN-385
Windup icon 48px .png DESIGN-385
Windup icon 32px .png DESIGN-385
Windup icon 16px .png DESIGN-385
Windup favicon 16px .ico DESIGN-385

Desktop Wallpaper
Enhancement description Design Files JIRA #
iPhone 4s (320x480) .jpg n/a DESIGN-385
IPhone 5 - retina (640x1136) .jpg n/a DESIGN-385
480x800 .jpg n/a DESIGN-385
640x480 .jpg n/a DESIGN-385
800x480 .jpg n/a DESIGN-385
800x600 .jpg n/a DESIGN-385
1024x768 .jpg n/a DESIGN-385
1024x800 .jpg n/a DESIGN-385
1280x800 .jpg n/a DESIGN-385
1440x900 .jpg n/a DESIGN-385
1600x1200 .jpg n/a DESIGN-385
1680x1050 .jpg n/a DESIGN-385
1920x1200 .jpg n/a DESIGN-385
2560x1440 .jpg n/a DESIGN-385
2560x1600 .jpg n/a DESIGN-385
Stickers
Enhancement description Design Files JIRA #
3" round (Icon only)   .pdf DESIGN_622
4x2" round (Full Logo)   .pdf DESIGN_622
Bootstrap Hero
Enhancement description Design Files JIRA #
hero background .png .psd  
Project Banner
Enhancement description Design Files JIRA #
Project Banner r1v1 Mockup - DESIGN-385
Desktop Round 2
Enhancement description Design Files JIRA #
Windup Desktop r2v1a Mockup - DESIGN-385
Windup Desktop r2v1b Mockup - DESIGN-385
Windup Desktop r2v2 Mockup - DESIGN-385
Desktop Round 1
Enhancement description Design Files JIRA #
Windup Desktop r1v1 Mockup - DESIGN-385
Windup Desktop r1v2 Mockup - DESIGN-385
Windup Desktop r1v3 Mockup - DESIGN-385
Windup Desktop r1v4 Mockup - DESIGN-385
Logo Round 5 – Color
Enhancement description Design Files JIRA #
Windup Logo Design r5v3 Mockup - DESIGN-385
Windup Logo Design r5v2 Mockup - DESIGN-385
Windup Logo Design r5v1 Mockup - DESIGN-385
Round 4
Enhancement description Design Files JIRA #
Logo Design r4v1a Mockup - DESIGN-385
Logo Design r4v1b Mockup - DESIGN-385
Logo Design r4v1c Mockup - DESIGN-385
Logo Design r4v1d Mockup - DESIGN-385
Logo Design r4v2 Mockup - DESIGN-385
Logo Design r4v3 Mockup - DESIGN-385
Round 3
Enhancement description Design Files JIRA #
Logo Design r3v1a Mockup - DESIGN-385
Logo Design r3v1b Mockup - DESIGN-385
Logo Design r3v2 Mockup - DESIGN-385
Logo Design r3v3 Mockup - DESIGN-385
Logo Design r3v4 Mockup - DESIGN-385
Logo Design Brad Mockup - DESIGN-385
Round 2
Enhancement description Design Files JIRA #
Logo Design r2v1 Mockup - DESIGN-385
Logo Design r2v2 Mockup - DESIGN-385
Logo Design r2v3a Mockup - DESIGN-385
Logo Design r2v3b Mockup - DESIGN-385
Logo Design r2v3c Mockup - DESIGN-385
Logo Design r2v4 Mockup - DESIGN-385
Logo Design r2v5a Mockup - DESIGN-385
Logo Design r2v5b Mockup - DESIGN-385
Logo Design r2v6a Mockup - DESIGN-385
Logo Design r2v6b Mockup - DESIGN-385
Round 1
Enhancement description Design Files JIRA #
Logo Design r1v1 Mockup - DESIGN-385
Logo Design r1v2 Mockup - DESIGN-385
Logo Design r1v3 Mockup - DESIGN-385
Logo Design r1v4 Mockup - DESIGN-385
Logo Design r1v5a Mockup - DESIGN-385
Logo Design r1v5b Mockup - DESIGN-385
Logo Design r1v6a Mockup - DESIGN-385
Logo Design r1v6b Mockup - DESIGN-385