Weld
< Back to Design Home
jboss.org
Logo Files
Enhancement description Bitmapped Vector
Weld Logo 600px .gif | .png .ai | .svg
Weld Logo 450px .gif | .png  
Weld Logo 200px .gif | .png  
Weld Logo 100px .gif | .png  
Weld Icon 256x256 .gif | .png .ai | .svg
Weld Icon 64x64 .gif | .png  
Weld Icon 48x48 .gif | .png  
Weld Icon 32x32 .gif | .png  
Weld Icon 16x16 .gif | .png  
Weld Icon 12x12 .gif | .png  
Weld Icon 9x9 .gif | .png  
Weld Favicon 16x16 .ico  
Weld Project Banner Banner  
Weld Desktop Wallpaper 1920x1200  
  1680x1050  
  1600x1200  
  1440x900  
  1280x800  
  1024x800  
  1024x768  
  iPhone  
Banner Round 1
Enhancement description Design Files JIRA #
weld Logo v.1 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.2 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.3 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.4 Mockup - DESIGN-47
Logo Round 5
Enhancement description Design Files JIRA #
weld Logo v.1-color Mockup - DESIGN-47
Logo Round 4
Enhancement description Design Files JIRA #
weld Logo v.1 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.1-color Mockup - DESIGN-47
Logo Round 3
Enhancement description Design Files JIRA #
weld Logo v.1 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.2 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.3 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.4 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.5 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.6 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.7 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.8 Mockup - DESIGN-47
Logo Round 2
Enhancement description Design Files JIRA #
weld Logo v.1 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.2 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.3 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.4 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.5 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.6 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.7 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.8 Mockup - DESIGN-47
Logo Round 1
Enhancement description Design Files JIRA #
weld Logo v.1 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.2 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.3 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.4 Mockup - DESIGN-47
weld Logo v.5 Mockup - DESIGN-47