Papaki
< Back to Design Home
jboss.org
Design Finals
Enhancement description Design Files JIRA #
Logo 600px wide .png | .gif .svg DESIGN-62
Logo 450px wide .png | .gif .svg DESIGN-62
Logo 200px wide .png | .gif .svg DESIGN-62
Logo 100px wide .png | .gif .svg DESIGN-62
icon 256px wide .png | .gif .svg DESIGN-62
icon 64px wide .png | .gif .svg DESIGN-62
icon 32px wide .png | .gif .svg DESIGN-62
icon 16px wide .png | .gif .svg DESIGN-62
icon 12px wide .png | .gif .svg DESIGN-62
icon favicon .ico    
Project Banner Banner    
Papaki logo archive Archive    
Banner Round 2
Enhancement description Design Files JIRA #
Papaki Banner v.1 Mockup on Page DESIGN-62
Papaki Banner v.2 Mockup on Page DESIGN-62
Banner Round 1
Enhancement description Design Files JIRA #
Papaki Banner v.1 Mockup - DESIGN-62
Papaki Banner v.2 Mockup - DESIGN-62
Papaki Banner v.3 Mockup - DESIGN-62
Papaki Banner v.4 Mockup - DESIGN-62
Papaki Banner v.5 Mockup - DESIGN-62
Logo Round 2
Enhancement description Design Files JIRA #
Papaki Logo v.1 Mockup - DESIGN-62
Logo Round 1
Enhancement description Design Files JIRA #
Papaki Logo v.1 Mockup - DESIGN-62
Papaki Logo v.2 Mockup - DESIGN-62
Papaki Logo v.3 Mockup - DESIGN-62
Papaki Logo v.4 Mockup - DESIGN-62
Papaki Logo v.5 Mockup - DESIGN-62
Papaki Logo v.6 Mockup - DESIGN-62
Papaki Logo v.7 Mockup - DESIGN-62
Papaki Logo v.8 Mockup - DESIGN-62